Įstatai

LIETUVOS KONFERENCIJŲ IR RENGINIŲ ASOCIACIJA 

 

ĮSTATAI

 

 

 1. Bendrosios nuostatos

 

 1. LIETUVOS KONFERENCIJŲ IR RENGINIŲ ASOCIACIJA (toliau tekste – “Asociacija”) yra ne pelno siekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija. Asociacijos pavadinimas lietuvių kalboje naudojamas „LIETUVOS KONFERENCIJŲ IR RENGINIŲ ASOCIACIJA“ arba trumpinant LKRA. Komunikacijoje anglų kalba Asociacijos pavadinimas verčiamas į „LITHUANIAN ASSOCIATION OF MEETINGS AND EVENTS“.

 

 1. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais.

 

 1. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Asociacija įsteigta neribotam laikui.

 

 1. Asociacijos buveinė keičiama Asociacijos Valdybos sprendimu.

 

 1. Asociacija turi sąskaitą Lietuvos Respublikos banke.

 

 1. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI

 

 1. Asociacijos pagrindiniai tikslai – burti ir koordinuoti konferencijų ir renginių industrijos dalyvius, atstovauti Asociacijos narių interesams valstybės ir regioninės valdžios institucijose, kelti industrijos dalyvių profesines kompetencijas, skatinti industrijos žinomumą nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje, skatinti industrijos ekonominį augimą, plėsti tarptautinį bendradarbiavimą. Asociacija koordinuoja savo narių veiklą, atstovauja narių interesams bei gina jų teises, vykdo įstatuose numatytą veiklą, tenkina kitus šiuose įstatuose numatytus viešuosius interesus.

 

 1. Asociacijos pagrindinės funkcijos tikslams pasiekti:
  • skatina konferencijų ir renginių verslo bei kitų, su tuo susijusių veiklų plėtrą;
  • skatina tarptautinį bendradarbiavimą;
  • rengia ir svarsto pasiūlymus rinkos plėtros klausimais;
  • atstovauja savo nariams bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio asocijuotomis struktūromis, valstybės, valdžios ir valdymo institucijomis, ūkio subjektais;
  • teikia konsultacines, ekspertines, informacines bei kitas paslaugas;
  • renka ir platina informaciją apie užsienio renginių ir konferencijų industrijos dalyvius bei teikia užsienio partneriams informaciją apie Lietuvos rinkoje veikiančius juridinius ir fizinius asmenis, veiklos kryptis;
  • organizuoja profesinį mokymą ir tobulinimąsi;
  • bendradarbiauja su švietimo ir mokslo įstaigomis, skatinant profesinį būsimų renginių ir konferencijų industrijos darbuotojų parengimą ir ugdymą;
  • organizuoja parodas, muges, konferencijas bei kitus renginius;
  • užsiima leidyba;
  • steigia įvairių rūšių juridinius asmenis, kurie realizuoja Asociacijos funkcijas;
  • steigia filialus bei atstovybes savo regione ir užsienyje;
  • sprendžia etikos problemas;
  • užsiima visuomenės informavimu apie industrijos galimybes, pokyčius ir pasiekimus;
  • kaupia finansinius išteklius ir remia Asociacijos narius jiems keliant kvalifikaciją Lietuvos ir užsienio renginiuose skaitant pranešimą apie Asociacijos, jos narių veiklą ir pasiekimus, rinkos situaciją, vykdant švietėjišką, visuomeninę ir kultūrinę veiklą ar kitaip garsinant Asociacijos, Lietuvos vardą, jei tai neprieštarauja paramos davėjo numatytiems paramos panaudojimo atvejams;
  • užsiima kita Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiama ūkine komercine ir nekomercine veikla, kuri padeda pasiekti Asociacijos tikslus.

 

 1. Įstatuose numatytai veiklai vykdyti Asociacija gali:
  • turėti sąskaitas kredito įstaigose;
  • pirkti ar kitaip įsigyti turtą, jį valdyti, naudoti ir disponuoti juo įstatymų nustatyta tvarka;
  • sudaryti sandorius bei prisiimti įsipareigojimus;
  • gauti ir teikti labdarą ir paramą;
  • steigti filialus ir atstovybes;
  • steigti įstatymų nustatyta tvarka juridinius asmenis, jei tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams;
  • naudoti lėšas įstatuose nustatytiems tikslams įgyvendinti;
  • skelbti ir dalyvauti konkursuose Asociacijos tikslams įgyvendinti;
  • užmegzti tarptautinius ryšius;
  • stoti į kitas ne pelno organizacijas, tarp jų ir tarptautines, bei dalyvauti jų veikloje, tapti kitų juridinių asmenų dalyviu, jei tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

 

III. ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Asociacijos nariais gali būti:
  • visų rūšių juridiniai asmenys, įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ir veikiantys konferencijų ir/ar renginių organizavimo ir/ar aptarnavimo srityje;
  • fiziniai asmenys, veikiantys konferencijų ir/ar renginių organizavimo ir/ar aptarnavimo srityje;
  • švietimo, mokslo ir studijų institucijos;
  • valstybės bei savivaldos juridiniai asmenys.
 2. Visi Asociacijos nariai dalyvaudami Asociacijos veikloje turi lygias teises.
 3. Asociacijos steigėjai tampa Asociacijos nariais neribotam laikui ir yra atleidžiami nuo mokesčio Asociacijos veikimo laikotarpiu nebent pats narys savo noru pareikštų kitaip.
 4. Asociacijos valdyba gali skirti garbės vardus ar kitaip nominuoti asmenis, reikšmingai prisidedančius prie Lietuvos renginių ir konferencijų rinkos plėtros. Tokie asmenys nėra laikomi Asociacijos nariais, neturi balsavimo teisės ir negali būti renkami į valdybą, tačiau gali teikti pasiūlymus ir aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje. Už dalyvavimą Asociacijos veikloje ne nario teisėmis Valdyba turi teisę numatyti papildomą mokestį.
 5. Asociacijos narys turi teisę:
  • dalyvauti, teikti pasiūlymus bei pageidavimus ir balsuoti Asociacijos Visuotiniame narių susirinkime ir kituose organizuojamuose renginiuose;
  • naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
  • rinkti ir būti išrinktas į Valdybą;
  • dalyvauti visose Asociacijos sudarytose darbo grupėse ir organizuojamuose renginiuose;
  • dalyvauti Asociacijos skelbiamuose konkursuose stažuotėms, projektų įgyvendinimui;
  • susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
  • reikšti nuomonę raštu ir teikti pasiūlymus Asociacijos veiklos klausimais;
  • perleisti teisę balsuoti Visuotiniame narių susirinkime kitam Asociacijos nariui, nustatant šios teisės įgyvendinimo tvarką įgaliojime;
  • išstoti iš Asociacijos prieš 14 kalendorinių dienų raštu pranešus Valdybai. Tokiu atveju stojamieji įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
  • kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiuose Asociacijos įstatuose nustatytas teises.

 

 1. Asociacijos narys privalo:
  • laikytis Asociacijos įstatų;
  • nevykdyti Asociacijos tikslams ir interesams prieštaraujančios veiklos;
  • vykdyti Asociacijos organų sprendimus bei patys juose dalyvauti ir aktyviai siekti Asociacijos tikslų;
  • laikytis moralės ir profesinės etikos normų;
  • deleguoti vieną asmenį iš savo organizacijos, kuris dalyvaus Asociacijos narių susirinkimuose, atstovaus jo interesus ir balsuos;
  • laiku ir reguliariai sumokėti stojamąjį įnašą ir kasmet mokėti nustatytą nario mokestį, kurio dydis ir mokėjimo tvarka yra tvirtinami Visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

 

 1. Asociacijos nariais tampama raštu pateiktus prašymą Valdybai tapti Asociacijos nariu ir Asociacijos valdybos sprendimu priėmus į Asociacijos narius. Asmuo laikomas tapusiu Asociacijos nariu Valdybos sprendimo dieną, jeigu Valdyba nenustatė kitos datos.

 

 1. Asociacijos narys turi teisę bet kada išstoti iš Asociacijos, įspėjęs apie tai Asociacijos Valdybą raštu ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų. Jeigu nario pareiškime išstojimo data nenurodyta, laikoma, jog išstojimo data yra minėto įspėjimo termino pasibaigimo diena.

 

 1. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos Valdybos sprendimu, jeigu jis:

1) nesilaiko Asociacijos įstatų ir juose numatytų nario pareigų;

2) atlieka priešiškus Asociacijos veiklai veiksmus.

 

 1. ASOCIACIJOS ORGANAI

 

 1. Asociacijos organai yra:
  • Visuotinis narių susirinkimas;
  • Kolegialus valdymo organas – Valdyba;
  • Vienasmenis valdymo organas – Pirmininkas.

 

 

 1. Visuotinis narių susirinkimas:
  • keičia Asociacijos įstatus;
  • renka ir atšaukia Asociacijos Valdybos narius, taip pat sprendžia šių įstatų 31 ir 37 punktuose numatytus klausimus;
  • nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų ir narių mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką;
  • per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos tvirtina Asociacijos metinę veiklos ataskaitą ir metinę finansinę atskaitomybę;
  • priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
  • priima sprendimą dėl asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir renka auditorių ar audito įmonę;
  • sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose Visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų Asociacijos organų kompetencijai ir jei pagal savo esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

 

 1. Eilinis Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per metus.

 

 1. Neeilinis Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 Asociacijos narių arba Asociacijos Valdyba jos priimtu nutarimu, arba Asociacijos pirmininkas.

 

 1. Visuotinius narių susirinkimus organizuoja Asociacijos pirmininkas, kuris paskelbia pranešimą apie šaukiamą eilinį Visuotinį susirinkimą internetiniame Asociacijos puslapyje ir informuoja narius elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas iki Visuotinio narių susirinkimo dienos, nurodydamas Visuotinio narių susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkę. Tuo atveju jei šaukiamo Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje numatyta svarstyti įstatų keitimo klausimą, Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos klausimus, apie susirinkimo sušaukimą nariai informuojami el. paštu prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki Visuotinio susirinkimo dienos.

 

 1. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Juridinius Asociacijos narius Visuotiniame susirinkime atstovauja juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas darbuotojas. Visuotinio susirinkimo sprendimai priimami paprasta balsų dauguma (balsavimo metu susilaikę asmenys laikomi balsavime nedalyvavusiais asmenimis).

 

 1. Jeigu Visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, t. y. į Visuotinį susirinkimą susirinkus mažiau narių nei nustatyta šių įstatų 26 punkte, ne vėliau kaip po 30 (trisdešimt) dienų turi būti sušauktas pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Asociacijos narių. Apie pakartotino susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkę Pirmininkas turi pranešti Asociacijos nariams ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas iki susirinkimo dienos, nurodydamas Visuotinio susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkę, informavimo tvarka nesiskiria nuo numatytos Įstatų 25 straipsnyje.

 

 1. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi asociacijos nariai. Vienas narys Visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.

 

 1. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“. Visuotinio narių susirinkimo sprendimams dėl Asociacijos įstatų pakeitimo ir Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.

 

 1. Visuotinio susirinkimo metu nutarimai priimami atviru balsavimu, jei Visuotiniame narių susirinkime nenusprendžiama kitaip. Narys gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis Asociacijai gali būti perduotas elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti nario tapatybę. Balsavę raštu nariai įskaičiuojami į dalyvavusiųjų susirinkime narių skaičių.

 

 1. Asociacijos Valdybą sudaro 5 (penki) Asociacijos nariai, kuriuos 4 (keturių) metų laikotarpiui renka Visuotinis narių susirinkimas. Valdybos narius Asociacijos Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti ir nesibaigus kadencijai. Kiekvienas Valdybos narys gali atsistatydinti įspėjęs Asociaciją apie tai raštu ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų. Jeigu atšaukiama ar atsistatydina visa Valdyba, Visuotinis narių susirinkimas išrenka naują valdybą. Jeigu atšaukiami ar atsistatydina atskiri Valdybos nariai, naujai išrenkami tik trūkstami nariai, kurie renkami iki einančios pareigas valdybos kadencijos pabaigos.

 

 1. Valdybos pirmininką iš jos narių renka Valdyba. Valdybos pirmininką Valdyba turi teisę bet kada perrinkti. Valdybos pirmininkas gali atsistatydinti, išlikdamas valdybos nariu, įspėjęs valdybą apie tai raštu ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų. Valdybos pirmininkas kartu yra ir Asociacijos pirmininkas.

 

 1. Valdybos kompetencija:
  • šaukia Visuotinį susirinkimą, sudaro jo darbotvarkę, pateikia Visuotiniam narių susirinkimui visą reikiamą medžiagą darbotvarkės klausimams svarstyti arba paveda tai Asociacijos pirmininkui;
  • teikia Visuotiniam narių susirinkimui siūlymus, kurių pritarimui reikalingas Visuotinio narių susirinkimo pritarimas, priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
  • priima sprendimą dėl Asociacijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, tvirtina bei keičia jų nuostatus, skiria ir atšaukia jų vadovus;
  • renka ir atšaukia Valdybos pirmininką, kuris kartu yra Asociacijos pirmininkas;
  • rengia eiliniam Visuotiniam narių susirinkimui Asociacijos veiklos ataskaitas;
  • nustato Asociacijos administracijos struktūrą, etatus, darbo apmokėjimo sistemą;
  • nustato Asociacijos turto (įskaitant lėšas ir pajamas) valdymo, naudojimo ir disponavimo sąlygas;
  • tvirtina arba atmeta Asociacijos pirmininko siūlomus sudaryti sandorius;
  • tvirtina Asociacijos biudžetą bei vykdomus projektus, jų įgyvendinimo bei finansavimo tvarką;
  • tvirtina Asociacijos dokumentų ir informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką;
  • priima sprendimą dėl Asociacijos veiklos patikrinimo;
  • sprendžia Asociacijos narių priėmimo ir pašalinimo klausimus;
  • keičia Asociacijos buveinės adresą. Sprendimas priimamas 2/3 Valdybos narių balsų dauguma, gavus naujos buveinės savininko raštišką sutikimą;
  • užtikrina, kad būtų įgyvendinti Visuotinio narių susirinkimo sprendimai;
  • sprendžia kitus Asociacijos veiklos klausimus, kurie pagal savo esmę priskirtini valdymo organo kompetencijai.

 

 1. Valdybos posėdžių šaukimo iniciatyvos teisę turi Valdybos pirmininkas.  Asociacijos Valdybos posėdis taip pat gali būti šaukiamas reikalaujant ne mažiau nei 1/3 valdybos narių. Valdybos posėdžius organizuoja Valdybos pirmininkas. Apie šaukiamą Valdybos posėdį Valdybos pirmininkas privalo el. paštu pranešti Valdybos nariams ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki posėdžio, nurodydamas vietą, laiką ir darbotvarkę. Valdybos posėdis gali būti sušauktas ir nesilaikant šiame punkte nustatyto termino, jei nėra prieštaraujančių Valdybos narių.

 

 1. Valdyba turi teisę priimti sprendimus ir Valdybos posėdis laikomas įvykusiu, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 valdybos narių. Sprendimai laikomi priimtais, kai už juos balsuoja daugiau kaip 1/2 posėdyje dalyvaujančių valdybos narių, išskyrus šiuose Įstatuose nurodytas išimtis. Kiekvienas Valdybos narys turi po vieną balsą. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia Valdybos pirmininko balsas. Valdybos narys savo valią – už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu. Iš anksto balsavę Valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje.

 

 1. Už Asociacijos nario veiklą Valdyboje gali būti atlyginama įstatymų nustatyta tvarka, jeigu taip nustato Visuotinis narių susirinkimas. Šiuo atveju, atlyginimo dydį ir mokėjimo tvarką nustato Visuotinis narių susirinkimas.

 

 1. Valdybos narių ir Valdybos pirmininko atsakomybę nustato įstatymai.

 

 1. Asociacijos pirmininkas yra vienasmenis asociacijos valdymo organas. Asociacijos pirmininkasex officio yra Asociacijos valdybos pirmininkas ir narys. Asociacijos pirmininką renka Asociacijos valdyba 4 (keturių) metų laikotarpiui.

 

 1. Asociacijos pirmininkas:
  • atstovauja Asociaciją santykiuose su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis, fiziniais bei juridiniais asmenimis ir organizacijomis, įskaitant Asociacijos atstovavimą teisme;
  • sudaro sandorius Asociacijos vardu;
  • teikia siūlymus Visuotiniam susirinkimui ir Valdybai Asociacijos strateginio planavimo ir veiklos klausimais;
  • teikia eiliniam Visuotiniam susirinkimui savo veiklos ataskaitą;
  • rengia Asociacijos biudžeto projektą ir teikia jį tvirtinti Valdybai;
  • priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis bei nustato jų atlyginimus, vadovaudamasis Valdybos patvirtinta administracijos struktūra, etatų sąrašu bei darbo apmokėjimo sistema;
  • skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą;
  • užtikrina Asociacijos nuosavybės teise priklausančio ir kitais pagrindais perduoto turto priežiūrą ir naudojimą pagal paskirtį, Asociacijos dokumentų ir archyvų saugojimą;
  • užtikrina metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;
  • užtikrina teisės aktuose nustatytų duomenų apie Asociaciją ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui;
  • užtikrina Asociacijos narių informavimą apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Asociacijos veiklai;
  • savarankiškai sprendžia kitus Asociacijos veiklos klausimus, kurie nepriskirti Visuotinio narių susirinkimo bei valdybos kompetencijai;
  • vykdo kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas pareigas;
  • jeigu pirmininkas dėl kokių nors priežasčių negali vykdyti savo pareigų, jį pavaduoja pirmininko tinkamai įgaliotas Valdybos narys.

 

 

 1. Už Asociacijos nario veiklą vykdant pirmininko funkcijas gali būti atlyginama įstatymų nustatyta tvarka, jeigu taip nustato Asociacijos Valdyba. Šiuo atveju, atlyginimo dydį ir mokėjimo tvarką nustato Asociacijos Valdyba.

 

 1. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

 

 1. Asociacija yra savarankiškas organizacinis vienetas ir organizuoja finansinę – ūkinę veiklą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu bei kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.

 

 1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrengimai, leidyklos, spaustuvės, transporto priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitoks turtas, kuris gali būti įgytas už Asociacijai priklausančias lėšas, taip pat padovanotas, paveldėtas ir gautas kitokiu teisėtu būdu.

 

 1. Asociacijos pajamų šaltiniai:
  • narių stojamieji įnašai, narių metinis nario mokestis;
  • fizinių ir juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų, dovanotos (paaukotos) lėšos ir turtas;
  • palikimai, pagal testamentą tenkantys Asociacijai;
  • kitų nevyriausybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos bei turtas;
  • kredito įstaigų palūkanos už saugomas Asociacijos lėšas;
  • skolintos lėšos;
  • Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo tvarka gauta finansinė parama;
  • lėšos, gautos už leidybinę ir kitą vykdomą veiklą, kuri numatyta Asociacijos įstatuose;
  • pajamos iš asociacijos renginių;
  • kitos teisėtai gautos lėšos.

 

 1. Asociacijos lėšos naudojamos Asociacijos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Įskaitant, bet neapsiribojant: įsigyti literatūrai, leidybinei veiklai finansuoti, renginiams organizuoti, Asociacijos narių projektams, kvalifikacijos kėlimui Lietuvos ir užsienio renginiuose, išvykai į renginį skaityti pranešimą apie Asociacijos ir jos narių veiklą ir pasiekimus, šalies ir užsienio rinkos situaciją, vykdant švietėjišką, visuomeninę ir kultūrinę veiklą ar kitaip garsinant Asociacijos, Lietuvos vardą remti, jei tai neprieštarauja paramos davėjo numatytiems paramos panaudojimo atvejams, apmokėti administracinėms ir ryšio išlaidoms, apmokėti samdomiems darbuotojams, inventoriui, turtui įsigyti, darbo užmokesčiui, kviestinių renginių lektorių kelionės ir apgyvendinimo išlaidoms, narysčių mokesčiui Asociacijai dalyvaujant kitose Lietuvos ir užsienio organizacijose padengti ir kitiems reikalams, įstatuose numatytoms funkcijoms įgyvendinti.

 

 1. Asociacijos rėmėju arba partneriu gali būti kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, finansiškai ar kita forma remiantis Asociacijos veiklą. Asociacijos rėmėjai ar partneriai Asociacijos nariais nelaikomi.

 

 1. Finansinius Asociacijos dokumentus pasirašo Asociacijos pirmininkas, o jam nesant – Asociacijos pirmininko tinkamai įgaliotas asmuo.

 

 1. Atskirų projektų finansines ataskaitas rengia tų projektų vadovai ir atsiskaito Asociacijos Valdybai bei lėšas suteikusiems fondams ar pavieniams rėmėjams.

 

 1. Asociacijos Visuotinio narių susirinkimo sprendimu asociacijos veiklai kontroliuoti gali būti sudaromos laikinos arba pastoviai veikiančios komisijos. Asociacijos veiklos patikrinimas gali būti atliekamas bet kada Asociacijos Visuotinio narių susirinkimo arba Asociacijos valdybos sprendimu arba kuomet tai numato įstatymai.

 

 1. ASOCIACIJOS TARPTAUTINIAI RYŠIAI

 

 1. Asociacija Visuotinio narių susirinkimo sprendimu gali įstoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Konstitucijai, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymui ar kitiems įstatymams.

 

VII. ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

 

 1. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Asociacijos internetinėje svetainėje, jei reglamentuoja teisės aktai – VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ ir išsiunčiami elektroniniu paštu visiems suinteresuotiems asmenims.

 

 1. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje arba Asociacijos interneto svetainėje.

 

 1. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka tvirtinama Asociacijos pirmininko. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija pateikiama neatlygintinai.

 

VIII. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

 

 1. Asociacija įstatymų nustatyta tvarka turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienyje. Pastarieji nėra juridiniais asmenimis. Asociacija atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu.

 

 1. Asociacijos Valdyba priima sprendimus steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti jų vadovus, tvirtina Asociacijos filialų ir atstovybių nuostatus.

 

 1. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

 1. Asociacijos įstatai yra steigimo dokumentas, kuriuo Asociacija vadovaujasi savo veikloje. Asociacijos įregistruotų įstatų originalas yra saugomas Asociacijos buveinėje.

 

 1. Sprendimą dėl Asociacijos įstatų keitimo priima Asociacijos Visuotinis narių susirinkimas kvalifikuota balsų daugumą – ne mažiau kaip 2/3 Asociacijos Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma.

 

 1. Įstatų keitimo projektą turi teisę teikti Valdyba, pirmininkas ar ne mažiau kaip 1/3 Asociacijos narių.

 

 1. Įstatų pakeitimo projektas turi būti pateiktas raštu ir ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki Visuotinio susirinkimo išplatintas Asociacijos nariams elektroniniu paštu.

 

 1. Visuotiniam narių susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas, jį pasirašo Asociacijos pirmininkas arba Visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.

 

 1. Kartu su kitais teisės aktų nustatytais dokumentais Asociacijos pirmininkas per įstatymų nustatytus terminus turi pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui pakeistus Asociacijos įstatus.

 

 1. Asociacijos įstatai bei jų pakeitimai įsigalioja tik juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre.

 

 1. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR VEIKLOS PABAIGA

 

 1. Asociacija pertvarkoma ar jos veikla baigiasi (reorganizuojama ar likviduojama) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

 

 1. Vienu metu Asociacija negali būti ir reorganizuojama, ir pertvarkoma.

 

 1. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu trys nariai, per 30 (trisdešimt) dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacija turi pranešti juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

 

 1. Likęs Asociacijos turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir Asociacijos narių reikalavimus dėl Asociacijos turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki Asociacijos išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato Visuotinis narių susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti Asociaciją.